หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน และขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันท
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (ขนาดใหญ่) จำนวน 1 คัน และจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (ขนาดเล็ก) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งส้ิน 5,700,000.- บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนบาทถั้วน) เพื่อทำการรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้ืางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รายละเอียดแนบท้าย (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
09-10-2018-3fIHxTETue20039.pdf  
   
วันที่ : 
9/10/2561  เวลา : 02:00:39 pm
ผู้ประกาศ :