หัวข้อ :  
ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการจัดตั้งและขยายชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยตามแนวพระราชดำริ
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สนใจ ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับทราบและยายการจัดตั้งชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย จัดตั้งอยู่เดิมจากเครือข่ายชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย ระดับภาค เขต จังหวัด อำเภอ ตำบล หรือจะดำเนินการจัดตั้งชมรมใหม่ โดยแสดงความจำนงได้ที่มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
25-09-2018-SH7uhUyTue21438.pdf  
   
วันที่ : 
25/09/2561  เวลา : 02:14:38 pm
ผู้ประกาศ :