หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ซอย 4 หมู่ที่ 3 ต.ช้างเผื
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก จะดำเนินการตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล ได้ผ่านความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรัปบรุงระบบระบายน้ำ ถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ซอย 4 หมู่ที่ 3 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น 900,000.00 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้าย (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
14-09-2018-MxInH4HFri104415.pdf  
   
วันที่ : 
14/09/2561  เวลา : 10:44:15 am
ผู้ประกาศ :