หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการจ้างเหมาทำงานขนขยะมูลฝอยไปกำจัดฯ
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำงานขนขยะมูลฝอยไปกำจัดจากลานที่พักขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลช้างเผือก นำไปทิ้งยังสถานที่รับกำจัดขยะ โดยวิธีฝังกลบที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 12,743,829.- บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้าย (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
27-08-2018-Ns5HSE3Mon32105.pdf  
   
วันที่ : 
24/08/2561  เวลา : 11:40:54 am
ผู้ประกาศ :