หัวข้อ :  
แจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
รายละเอียด : 
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลช้างเผือก แจ้งผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สฺงอายุ ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2502 หรือผุ้ที่เกิดภายในวันที่ 1 กันยายน 2502 สามารถไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 เทศบาลตำบลช้างเผือก
   
เอกสารแนบ : 
21-08-2018-Vu2SejETue23836.pdf  
   
วันที่ : 
21/08/2561  เวลา : 02:38:11 pm
ผู้ประกาศ :