หัวข้อ :  
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลช้างเผือก จัดโครงการเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน ในการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   
รายละเอียด : 
กองสวัสดิการสังคม จะได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน ในการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่่ 23 - 24 สิงหาคม 2561 ณ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
   
เอกสารแนบ : 
20-08-2018-QSBeWFAMon112136.pdf  
   
วันที่ : 
20/08/2561  เวลา : 11:21:36 am
ผู้ประกาศ :