หัวข้อ :  
ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาคมระดับตำบล
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก จะได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย จึงขอแจ้งกำหนดการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และการจัดประชุมประชาคมระดับตำบลของเทศบาลตำบลช้างเผือก ดังนี้ (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
20-08-2018-LfSyIltMon105438.pdf  
   
วันที่ : 
20/08/2561  เวลา : 10:54:38 am
ผู้ประกาศ :