หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก ถนนศูนย์โทรคมนาคม หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก จะดำเนินการตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล ได้ผ่านความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรัปบรุงฝาบ่อพัก ถนนศูนย์โทรคมนาคม หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,003,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้าย (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
16-08-2018-SAiwj3LThu115901.pdf  
   
วันที่ : 
16/08/2561  เวลา : 11:59:01 am
ผู้ประกาศ :