หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง จ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก และตามรายละเอียดขอบเขตงานที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ราคากลางของงานจ้างในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,575,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้าย (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
25-06-2018-6nJtNwlMon21924.pdf  
   
วันที่ : 
25/06/2561  เวลา : 02:19:24 pm
ผู้ประกาศ :