หัวข้อ :  
เทศบาลตำบลช้างเผือก ขอชี้แจงเกี่ยวกับการประชุมประชาคมแบบประชารัฐ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
   
รายละเอียด : 
ในการนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถดำเนินการได้ หากการประชุมประชาคมแบบประชารัฐไม่ได้ครบตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ เทศบาลฯ จะดำเนินการดังนี้ รายละเอียดแนบท้าย (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
20-06-2018-dFzumywWed22119.pdf  
   
วันที่ : 
20/06/2561  เวลา : 02:21:19 pm
ผู้ประกาศ :