หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการจ้างเหมาออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก จะดำเนินตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล ได้ผ่านความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ภายในเขตเทศบาล โครงการจ้างเหมาออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณตั้งไว้ 1,600,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยมีราคากลาง 1,575,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
20-06-2018-t7EuPePWed112934.pdf  
   
วันที่ : 
20/06/2561  เวลา : 11:29:34 am
ผู้ประกาศ :