หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนอนุสาวรีย์สิงห์ หมู่ที่ 3 ต.ช้างเผือก
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก จะดำเนินตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล ได้ผ่านความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ภายในเขตเทศบาล โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนอนุสาวรีย์สิงห์ หมู่ที่ 3 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีราคากลาง 2,760,000.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
19-06-2018-0AJ9otMTue90158.pdf  
   
วันที่ : 
19/06/2561  เวลา : 09:01:58 am
ผู้ประกาศ :