หัวข้อ :  
ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาคมระดับตำบล
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือกจะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสีึ่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาคมระดับตำบล ตามวันและเวลา ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
15-06-2018-CuurAPdFri100132.pdf  
   
วันที่ : 
15/06/2561  เวลา : 10:01:32 am
ผู้ประกาศ :