หัวข้อ :  
ประโยชน์และแนวทางการเข้าถึงสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 25
   
รายละเอียด : 
จังหวัดเชียงใหม่พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นปัญหาของการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560 ซึ่งได้มีการประกาศใช้ระเบียบดังกล่าวแล้ว จึงไม่สามารถแนะนำผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ณ โรงพยาบาลที่ไปติดต่อรับสิทธิเบิกค่าใช้ัจ่ายในการเดินทางมารักษาได้ ดังนั้น ทางเทศบาลตำบลช้างเผือก จึงขอแจ้งถึงประโยชน์และแนวทางการเข้าถึงสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560 ตามรายละเอียดแนบท้าย (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
18-05-2018-LaecSfVFri102817.pdf  
   
วันที่ : 
18/05/2561  เวลา : 10:28:17 am
ผู้ประกาศ :