หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก จะดำเนินตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล ได้ผ่านความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ภายในเขตเทศบาล โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณตั้งไว้ 1,750,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
08-05-2018-ngZCB69Tue100412.pdf  
   
วันที่ : 
8/05/2561  เวลา : 10:04:12 am
ผู้ประกาศ :