หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร ถนนแม่ขัวมุง (เริ่มจากว
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก จะดำเนินตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล ได้ผ่านความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงผิวจราจร ถนนแม่ขัวมุง (เริ่มจากวงเวียนจนถึงลำห้วยช่างเคี่ยน) หมูที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณตั้งไว้ 1,400,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้ (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
20-04-2018-gpMK6RhFri102434.pdf  
   
วันที่ : 
20/04/2561  เวลา : 10:24:34 am
ผู้ประกาศ :