หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนสุขใจ ซอย 1-2 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก จะดำเนินตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล ได้ผ่านความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนสุขใจ ซอย 1-2 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณตั้งไว้ 1,360,000.- บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้ (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
05-04-2018-VrTMAL0Thu31227.pdf  
   
วันที่ : 
5/04/2561  เวลา : 03:12:27 pm
ผู้ประกาศ :