หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ในสุสานคริสต์ หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก จะดำเนินตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล ได้ผ่านความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ในสุสานคริสต์ หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณตั้งไว้ 122,760.- บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้ (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
22-03-2018-qu77RULThu23706.pdf  
   
วันที่ : 
22/03/2561  เวลา : 02:37:06 pm
ผู้ประกาศ :