หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการปรับปรุงอาคารบำเพ็ญบุญในสุสานเจ็ดยอด หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก จะดำเนินตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล ได้ผ่านความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงอาคารบำเพ็ญบุญในสุสานเจ็ดยอด หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณตั้งไว้ 255,000.- บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้ (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
22-03-2018-8t0ZaemThu22859.pdf  
   
วันที่ : 
22/03/2561  เวลา : 02:28:59 pm
ผู้ประกาศ :