หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนซอยสุขใจ หมู่ที่ 2 งบประมาณตั้งไว้ 3,350,
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก จะดำเนินตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล ได้ผ่านความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ภายในเขตเทศบาล จำนยวน 12 โครงการ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนซอยสุขใจ หมู่ที่ 2 งบประมาณตัึ้งไว้ 3,350,000.- บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้าย (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
19-03-2018-SLFL5DqMon12630.pdf  
   
วันที่ : 
19/03/2561  เวลา : 01:26:07 pm
ผู้ประกาศ :