หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ จ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ จำนวน 3 แห่ง ภายในเขตเทศบาลตำบลช้า
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก จะดำเนินตามหนังสือที่ ชม 0118/ว.8981 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 จากที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข โดยผ่านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรวบรวมรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ และมีคำร้องทั่วไปจากโทรศัพท์จากราษฎรในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก งบประมาณตั้งไว้ 1,200,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณในการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะครั้งนี้ 94,000.- บาท (เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้ (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
19-02-2018-4AOe0NrMon102058.pdf  
   
วันที่ : 
19/02/2561  เวลา : 10:20:58 am
ผู้ประกาศ :