หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินกำจัดวัชพืชต้นไม้ปกคลุมรกรุงรัง เศษวัสดุเชื้อเพลิง และห้ามเผาใบไม้ กิ่งไม้ ขยะมุลฝอย ในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด
   
รายละเอียด : 
เพื่อเป็นการป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชมุชน ที่อยู่อาศัย และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เทศบาลตำบลช้างเผือก จึงขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน ได้ดำเนินการไถแผ้วถางวัชพืชปกคลุมฯ และห้ามเผาใบไม้ กิ่งไม้ ขยะมูลฝอยทุกชนิด โดยเด็ดขาด ตามรายละเอียดแนบท้าย (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
02-02-2018-H2CCJYGFri31331.pdf  
   
วันที่ : 
2/02/2561  เวลา : 03:13:31 pm
ผู้ประกาศ :