หัวข้อ :  
การจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล ของเทศบาลตำบลช้างเผือก
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก จะได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย จึงขอแจ้งกำหนดการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และการจัดประชุมประชาคมระดับตำบลของเทศบาลตำบลช้างเผือก ดังนี้ (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
18-01-2018-AD3Z5lGThu32817.pdf  
   
วันที่ : 
18/01/2561  เวลา : 03:28:17 pm
ผู้ประกาศ :