หัวข้อ :  
แนวทางการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
   
รายละเอียด : 
สืบเนื่องจากรัฐบาล มีนโยบายให้ดำเนินการมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ฯลฯ (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
10-01-2018-29tV4xdWed112332.pdf  
   
วันที่ : 
10/01/2561  เวลา : 11:23:32 am
ผู้ประกาศ :