หัวข้อ :  
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   
รายละเอียด : 
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รับเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป) โดยทำการยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในวันและเวลาราชการ ตั้ืงแต่วันที่ 3 มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ กองสวัสดิการสังคม (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
10-01-2018-9csPN0lWed105754.pdf  
   
วันที่ : 
10/01/2561  เวลา : 10:57:54 am
ผู้ประกาศ :