หัวข้อ :  
ประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่ได้รับการติดตั้งเครื่องรับชำระเงิน (EDC) จากธนาคารกรุงไทย ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
   
รายละเอียด : 
ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่ได้รับการติดตั้งเครื่องรับชำระเงิน (EDC) จากธนาคารกรุงไทย เพื่อแจ้งให้อปท.ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
02-11-2017-uCxzz1XThu33005.pdf  
   
วันที่ : 
2/11/2560  เวลา : 03:30:05 pm
ผู้ประกาศ :