หัวข้อ :  
สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ
   
รายละเอียด : 
อำเภอเมืองเชียงใหม่ ขอความร่วมมือให้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคม เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง และทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับสัญญาประชาคม เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ในช่องทางที่อปท.รับผิดชอบหรือช่องทางอื่นที่ อปท. เห็นว่าเหมาะสม ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบ ตามรายละเอียดดังนี้ (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
02-11-2017-pPb9CoEThu92026.pdf  
   
วันที่ : 
2/11/2560  เวลา : 09:20:26 am
ผู้ประกาศ :