หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   
รายละเอียด : 
เพื่อให้การดำเนินการรับคำขอลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ เทศบาลตำบลช้างเผือก จึงขอประกาศให้ผุู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ และมีความประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ไปติดต่อยื่นคำร้องขอลงทะเบียนตามวัน เวลา และสถานที่ที่เทศบาลฯ กำหนด รายละเอียดเนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
18-10-2017-4kKiYJDWed61336.pdf  
   
วันที่ : 
18/10/2560  เวลา : 06:13:36 pm
ผู้ประกาศ :