หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง การรับลงทะเบียนคนพิการ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   
รายละเอียด : 
เพื่อให้การดำเนินการรับคำขอลงทะเบียนคนพิการให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ เทศบาลตำบลช้างเผือก จึงขอประกาศให้คนพิการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ และมีความประสงค์จะขอรับเบี้ยความพิการ ไปติดต่อยื่นคำขอลงทะเบียนตามวัน เวลา และสถานที่ที่เทศบาลฯ กำหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
   
เอกสารแนบ : 
18-10-2017-nzBdsugWed61050.pdf  
   
วันที่ : 
18/10/2560  เวลา : 06:10:50 pm
ผู้ประกาศ :