หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
รายละเอียด : 
เพื่อให้การดำเนินการรับคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ เทศบาลตำบลช้างเผือก จึงขอประกาศให้ผุู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ และมีความประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ติดต่อยื่นคำร้องขอลงทะเบียนตามวัน เวลา และสถานที่ที่เทศบาลฯ กำหนด รายละเอียดเนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
18-10-2017-MpWVu6LWed120133.pdf  
   
วันที่ : 
18/10/2560  เวลา : 11:39:58 am
ผู้ประกาศ :