แจ้งรับบริการผ่านทาง E-mail ได้สะดวก โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ได้ที่ Saraban@Changpeuk.go.th 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งปัญหา

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย
ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สารานุกรม


-:- ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566 
-:- การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 
-:- ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก 
-:- มาตรการในการป้องปราบการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม 
-:- พื้นที่ห้ามจุดและปล่อยโคมลอยฯ เด็ดขาด (6 อำเภอ 39 ตำบล) 
-:- ขอเชิญร่วมงานประเพณียี่เป็ง (งานลอยกระทง) ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณถนนช่างเคี่ยน-เจ็ดยอด สายถนนคันคลองชลประทาน 
-:- กองคลัง ฝากประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 
-:- กองสวัสดิการสังคม เปิดรับสมัครนักเรียน ศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก รุ่นที่ 6 
-:- รายชื่อผู้สูงอายุในตำบลช้างเผือก ที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน เพื่อรับเงินผู้สูงอายุที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาท/เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2566 รวมเป็นเงิน 600.- บาท 
-:- ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี 2566
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลช้างเผือก และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
ต้อนรับผู้สูงอายุในพิธีเปิดศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก รุ่นที่ 6
นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมพูดคุยพบปะกับผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้างเผือก ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2566
ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2566


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุ รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ร่างประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาให้เอกชนขนขยะมูลฝอยไปกำจัด จากลานที่พักขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลช้างเผือก นำไปทิ้งยังสถานที่รับกำจัดขยะ โดยวิธีฝังกลบที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราเสื่อมราคาทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
ประกาศราคากลาง
-:-  การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโพธาราม หมู่ที่ 2 
-:- การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัดจากลานพักขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลช้างเผือก 
-:- ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนศูนย์โทรคมนาคม ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก 
-:- ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร ถนนแม่ขัวมุง หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 
-:- ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (ขนาดเล็ก) จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร ถนนเคียงดอย (หลังภูเก็ตซีฟู๊ดส์)  
-:- ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโพธาราม ซอย2 
-:- ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเทีี่ยว
สวนสัตว์เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
1,452
เดือนที่แล้ว
5,100
ปีนี้
62,078
ปีที่แล้ว
44,075
ทั้งหมด
209,666
ไอพี ของคุณ
3.238.180.174
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 13 106 1,452 5,100 62,078 44,075 209,666 3.238.180.174