ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย
ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สารานุกรม


6
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
07 มกราคม 2563

ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
02 มกราคม 2563

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
25 พฤศจิกายน 2562

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.3 และ 4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
25 พฤศจิกายน 2562

เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี 2562,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

เทศบาลตำบลช้างเผือก เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น.เป็นต้นไป บริเวณถนนช่างเคี่ยน-เจ็ดยอด (ห้าแยกช่างเคี่ยน) โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

-การประกวดกระทงเล็ก
-การประกวดกระทงฝีมือ
-การประกวดหนูน้อยนพมาศ
-การประกวดดอกไม้ไฟ

และการประดับโคมไฟสวยงามบริเวณที่จัดงาน

08 พฤศจิกายน 2562

เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาและสาธุชน ร่วมกิจกรรมทำบุญมหากุศล “ตักบาตรเทโวโรหณะ”,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

เทศบาลตำบลช้างเผือก เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาและสาธุชน ร่วมกิจกรรมทำบุญมหากุศล “ตักบาตรเทโวโรหณะ” เนื่องในปีมหามงคล พ.ศ. 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ ถนนสายวัฒนธรรมรินคำ-วัดเจ็ดยอด-วัดข่วงสิงห์ (หน้าศูนย์การค้าเมญ่าฯ) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง โดยพิธีตักบาตรจะเริ่มตั้งแต่ 7.00 น. เป็นต้นไปค่ะ

11 ตุลาคม 2562

การจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล ของเทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

ขอเชิญชวนประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือกทุกท่าน เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล ของเทศบาลตำบลช้างเผือก

04 ตุลาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้สูงอายุและผู้พิการที่รับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลตำบลช้างเผือก โดยวิธีการเข้าบัญชีธนาคารหรือมอบอำนาจเข้าบัญชีธนาคารทุกท่าน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

ฝากประชาสัมพันธ์ ถึงผู้สูงอายุและผู้พิการที่รับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลตำบลช้างเผือก โดยวิธีการเข้าบัญชีธนาคารหรือมอบอำนาจเข้าบัญชีธนาคารทุกท่าน

เนื่องจากมีผู้สูงอายุหลายท่าน ได้โทรศัพท์เข้ามารวมทั้งเดินทางเข้ามาด้วยตนเอง เพื่อสอบถามเทศบาลตำบลช้างเผือกเป็นจำนวนมาก เกี่ยวกับเรื่องการแสดงตนของเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานเบี้ยยังชีพของแต่ละเทศบาล สามารถให้ผู้สูงอายุแสดงตนด้วยตัวเอง ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย หรือตรวจสอบสถานะทางสำนักทะเบียนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลช้างเผือกขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า ในส่วนของเทศบาลตำบลช้างเผือกนั้น ได้ทำการตรวจสอบสถานะการมีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ โดยวิธีการ ดังนี้.-
1. กรณีรับเงินสดแสดงตนด้วยตัวเองทุกเดือน เมื่อมารับเงินสด
2. กรณีมอบอำนาจรับเงินสด โดยให้ผู้รับมอบอำนาจรับรองสถานะการมีชีวิตอยู่ทุกครั้ง เมื่อมารับเงินสด
3. กรณีรับเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคาร เทศบาลฯ ได้ตรวจสอบสถานะการมีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ กับทะเบียนราษฎร์
4. กรณีรับมอบอำนาจผ่านบัญชีธนาคาร ได้ตรวจสอบสถานะการมีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ กับทะเบียนราษฎร์ เช่นกัน

ดังนั้น เทศบาลตำบลช้างเผือก มีความประสงค์ให้ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพและผู้พิการ ได้ยืนยันตัวตนด้วยตนเอง กรณีดังต่อไปนี้.-
1. ต้องการยกเลิกการรับเบี้ยยังชีพ
2. ต้องการบริจาคเบี้ยยังชีพให้แก่กองทุนผู้สูงอายุแห่งชาติ
3. ต้องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีธนาคาร หรือเปลี่ยนแปลงจากธนาคารอื่นๆ เป็นธนาคารกรุงไทย
4. ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจรับเงินแทน

หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น กรุณาติดต่อด้วยตนเองที่ กองสวัสดิการสังคม พร้อมนำเอกสาร มาติตต่อภายในวันที่ 16 กันยายน 2562 หากพ้นกำหนดแล้ว จะถือว่าท่านประสงค์รับเบี้ยยังชีพด้วยวิธีการเดิม (บัญชีธนาคาร หรือผู้รับมอบอำนาจเดิม) หากมีการเปลี่ยนแปลง กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลช้างเผือก จะเป็นผู้แจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

13 กันยายน 2562

พระราชบัญญัติ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

ทางกองคลัง เทศบาลตำบลช้างเผือก จะได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป ในเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. เพราะจะได้มีการบังคับใช้ตาม พ.ร.บ.การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2563  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป   

ซึ่งการออกสำรวจกลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรก ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการ เช่น บ้านเช่า ร้านค้า หอพัก อพาร์ตเม้นท์ และโรงแรม  ซึ่งเป็นผู้ที่เคยชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่เดิม  หลังจากนั้นจึงจะเข้าทำการสำรวจบ้านผู้อยู่อาศัยทั่วไป

30 สิงหาคม 2562

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลฯ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
01 สิงหาคม 2562

เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อเสนอประเด็นปัญหา,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

เทศบาลตำบลช้างเผือก เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อเสนอประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อจะได้นำประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะ มาพิจารณาจัดเรียง ลำดับความสำคัญโครงการในการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลช้างเผือก

28 พฤษภาคม 2562

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การจัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565),เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลช้างเผือก

17 พฤษภาคม 2562

ข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถดำเนินธุรกรรมทางการเงินได้ตามปกติ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถดำเนินธุรกรรมทางการเงินได้ตามปกติ

29 เมษายน 2562

เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

เทศบาลตำบลช้างเผือกเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

ในวันที่ 13 เมษายนนี้ 
ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลช้างเผือก

8.00 น. ร่วมประเพณีตักบาตรตานขันข้าว
15.00 น. เชิญประชาชนชมขบวนแห่พระ ขบวนดำหัวคนเฒ่าคนแก่ และคณะผู้บริหารเทศบาล เริ่มต้นจากบริเวณ 147Avenue ผ่านถนนเส้นกลางบ้าน จนถึงหน้าเทศบาล และเชิญร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ สรงน้ำพระเสริมสิริมงคล ชมการแข่งขันตำส้มตำ,ลาบ และเพลิดเพลินกับดนตรีพื้นเมือง รวมไปถึงศิลปะการแสดงแบบล้านนา

12 เมษายน 2562

ท่านสามารถตรวจเช็คคุณภาพอากาศแบบ real time,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

ท่านสามารถตรวจเช็คคุณภาพอากาศแบบ real time ได้จากเว็บไซต์ http://www.aqith.com/

#รายงานคุณภาพอากาศเทศบาลตำบลช้างเผือก 
วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

ดัชนีคุณภาพอากาศ 248 
คุณภาพอากาศ "ไม่ดีอย่างยิ่ง"

ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง-ควรงดกิจกรรมนอกอาคารทุกชนิด
ประชาชนทั่วไป-ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนักเป็นเวลานาน

หากต้องออกจากบ้าน/อาคาร อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยชนิด N95 ด้วยนะคะ

05 เมษายน 2562

|<<<.....234567>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 6 / 7  (97 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
1,579
เดือนที่แล้ว
2,423
ปีนี้
11,502
ปีที่แล้ว
40,945
ทั้งหมด
115,015
ไอพี ของคุณ
3.235.176.80
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 64 61 1,579 2,423 11,502 40,945 115,015 3.235.176.80