ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย
ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สารานุกรม


13
โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนและภาคราชการฯ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนและภาคราชการเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตภาครัฐ (การฝึกอบรมกฎหมายการป้องกันการทุจริตเพื่อให้ความรู้แก่เครือข่ายป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลช้างเผือก) โดยมีนายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และ นายชิตชนก ชุมพล หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมวชิรธาร โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ เชียงใหม่

17 กันยายน 2562

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางบุญยิ่ง ชัยชาญ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก

16 กันยายน 2562

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางบุญยิ่ง ชัยชาญ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก

11 กันยายน 2562

โครงการสาธิต/ฝึกทบทวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ปลัดเทศบาล พร้อมทั้งพนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการสาธิต/ฝึกทบทวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ) ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลช้างเผือก

10 กันยายน 2562

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาวัฒนธรรมตำบล/หมู่บ้านและโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาวัฒนธรรมตำบล/หมู่บ้าน และโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลช้างเผือก

30 สิงหาคม 2562

เปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มพัฒนาสตรีและต่อต้านความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มพัฒนาสตรีและต่อต้านความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลช้างเผือก โดยมีกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มพัฒนาสตรี ฯ
รูปภาพ 13 ภาพ

28 สิงหาคม 2562

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางบุญยิ่ง ชัยชาญ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก

28 สิงหาคม 2562

โครงการปฏิบัติธรรมและศึกษาธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต และโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ประจำปี 2562,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมและศึกษาธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต และโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ประจำปี 2562 ในห้อข้อ “การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อความสุขที่ยั่งยืน” โดยมีพระครูธีรสุตพจน์ (พระมหาสง่า ธีรสังวโร) เป็นพระวิทยากร และมีบุคลากรของเทศบาลฯ และนักเรียนโรงเรียนวัดเจ็ดยอดเข้าร่วมโครงการ ณ วัดผาลาด (สกทาคามี)

27 สิงหาคม 2562

โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ และพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ และพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลช้างเผือก ประจำปีงบประมาณ 2562 ในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ณ ห้องสิริภูมิ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ เชียงใหม่
โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ปี 2562
รูปภาพ 14 ภาพ

14 สิงหาคม 2562

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางบุญยิ่ง ชัยชาญ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก

13 สิงหาคม 2562

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 18.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายปกครอง ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลช้างเผือก อสม. ตำบลช้างเผือก ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลช้างเผือก

12 สิงหาคม 2562

กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดลำเหมือง คูคลอง ครั้งที่ 3,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมพนักงานเทศบาลฯ อสม. ฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่จากรพ.สต.บ้านเจ็ดยอด และจิตอาสาจากทุกชุมชน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดลำเหมือง คูคลอง ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการเฝ้าระวังน้ำทิ้ง น้ำเสียจากอาคาร และฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปี 2562 บริเวณรางน้ำสาธารณะชุมชนสนสวยสามัคคี ลานโพธิ์ จุดรวมน้ำทิ้งหน้าวัดเจ็ดยอด ไปจนถึงรางระบายน้ำเสียบริเวณประตูโขงวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง

09 สิงหาคม 2562

การติดตั้งประตูระบายน้ำบริเวณฝายชะลอน้ำ ลำห้วยช่างเคี่ยน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เข้าดูแลการติดตั้งประตูระบายน้ำบริเวณฝายชะลอน้ำ ลำห้วยช่างเคี่ยน

07 สิงหาคม 2562

โครงการ แอ่วเชียงใหม่ ม่วนใจ๋กับท้องถิ่น ปี 2562,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “แอ่วเชียงใหม่ ม่วนใจ๋กับท้องถิ่น” ที่ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น ๓ เทศบาลตำบลช้างเผือก และสวนสัตว์เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนางจุลจิรา คำปวง เลขาธิการสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ และมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการ

02 สิงหาคม 2562

กิจกรรมชุมชนต้นแบบในการดำเนินการบำบัดน้ำเสีย,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมชุมชนต้นแบบในการดำเนินการบำบัดน้ำเสีย ภายใต้โครงการเฝ้าระวังน้ำทิ้งน้ำเสียจากอาคารและฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปี 2562 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก

01 สิงหาคม 2562

|<<<.....91011121314151617>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 13 / 17  (249 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
99
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
464
เดือนที่แล้ว
2,538
ปีนี้
15,282
ปีที่แล้ว
40,945
ทั้งหมด
118,795
ไอพี ของคุณ
18.232.59.38
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 99 138 464 2,538 15,282 40,945 118,795 18.232.59.38