แจ้งรับบริการผ่านทาง E-mail ได้สะดวก โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ได้ที่ Saraban@Changpeuk.go.th 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งปัญหา

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย
ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สารานุกรม


-:- รายชื่อผู้สูงอายุในตำบลช้างเผือก ที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน เพื่อรับเงินผู้สูงอายุที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาท/เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2566 รวมเป็นเงิน 600.- บาท 
-:- ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก 
-:- สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอความอนุเคราะห์เผยแพร่หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชนในรูปแบบคิวอาร์โค้ด 
-:- ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
-:- ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2566 
-:- เปิดรับลงทะเบียน เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
-:- ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร พร้อมรับใบรับรอง ฟรี! 
-:- ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมเครือข่าย"อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)" 
-:- รณรงค์ลดภาวะโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สูงวัยซึ่งจบการศึกษาจากศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก รุ่นที่ 5 ประจำปี 2566
มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดฟันและใบประกาศนียบัตรให้แก่น้องๆโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ในโครงการฟันสวย ยิ้มใส ประจำปี 2566
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
โครงการปฏิบัติธรรมและศึกษาพระธรรมวินัย เพื่อสร้างจิตสำนึกไม่ให้ทุจริตคอร์รัปชัน ของเทศบาลตำบลช้างเผือก ประจำปีงบประมาณ 2566
ลงพื้นที่สำรวจทางระบายน้ำ ตามจุดเสี่ยงต่างๆในพื้นที่เทศบาลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำเมื่อเกิดฝนตกหนัก
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราเสื่อมราคาทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาให้เอกชนขนขยะมูลฝอยไปกำจัดฯ โดยวิธีฝังกลบที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 123 รายการ 
-:- ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการขยายขีดความสามารถของระบบกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาให้เอกชนขนขยะมูลฝอยไปกำจัดฯ โดยวิธีฝังกลบที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาธี 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
ประกาศราคากลาง
-:-  การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโพธาราม หมู่ที่ 2 
-:- การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัดจากลานพักขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลช้างเผือก 
-:- ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนศูนย์โทรคมนาคม ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก 
-:- ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร ถนนแม่ขัวมุง หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก 
-:- ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (ขนาดเล็ก) จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร ถนนเคียงดอย (หลังภูเก็ตซีฟู๊ดส์)  
-:- ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโพธาราม ซอย2 
-:- ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเทีี่ยว
สวนสัตว์เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
197
เดือนนี้
455
เดือนที่แล้ว
5,693
ปีนี้
48,220
ปีที่แล้ว
44,075
ทั้งหมด
195,808
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 25 197 455 5,693 48,220 44,075 195,808 44.200.101.84