Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean


  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กองคลัง
 
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง


 
นางสาวรัชนก บุญสงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ระดับต้น รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


 
นางปุณณภา ปริพัทธ์
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


 
นางชมพูนุท หงส์ใจ
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ


 
นางวิภารัตน์ เขื่อนเพชร
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ


  Zoom Images
นายกันย์ สุขจีระเดช
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

 
นายณัฐพัชร ภูมิธันยพงษ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน


 
นางเบญจวรรณ มหาวัน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน


  Zoom Images
นางสาวกัญญาณ์พัชญ์ ศรีนวลฟูต๊ะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


 
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


  Zoom Images
นางพรรณรินทร์ สนสร้อย
นักการ

 
นางวรินทร กิติยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


 
นางสาวโยษิตา ใจฟูโน
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง


  Zoom Images
นางนันทนัช จั่นจินดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ช่วยงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)

 
นางสาวสุพิชารัศมิ์ ไชยวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


 
นายธนัชพงศ์ ทิพยธรรมภัสร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


  Zoom Images
นายชำนาญ โตอดิเทพ
คนงานทั่วไป

 
นางสาวชญาดา เธียรธนาการ
คนงานทั่วไป


 
นางสาววาสินี เครื่องคำ
คนงานทั่วไป 
 
นายคเชน เจียกขจร
นายกเทศมนตรี
 
 
      
 
 
 
 
 
หมายเลข IP Address
54.227.21.188

ขณะนี้
:
4
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
26
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
37
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
695
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
9992
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
43004
ท่าน
เริ่ม 3 มีนาคม 2557

กลับข้างบน