Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean


  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 12/11/2561 ]กิจกรรมออกเยี่ยมบ้าน ชุมชนเจ็ดยอด 2 ชุมชนข่วงสิงห์ และชุมชนโชตนาทัตพร  [  11 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 7 และ 8 พฤศจิกายน 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งทีมหมอครอบครัว จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนเจ็ดยอด 2 ชุมชนข่วงสิงห์ และชุมชนโชตนาทัตพร
       

 [ 17/10/2561 ]นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ และมอบเงินเบี้ยยังชีพตกเบิกปีงบปร  [  39 ครั้ง ]
 
   มื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้ืง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด นางจินตนา จันทร์ธีระวงค์ คุณหมอจากโรงพยาบาลนครพิงค์ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลช้างเผือก ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ และมอบเงินเบี้ยยังชีพตกเบิกปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้แก่ผู้พิการ (ฝั่งช่างเคี่ยน)
       

 [ 17/10/2561 ]นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ และมอบเงินเบี้ยยังชีพตกเบิกปีงบปร  [  36 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้ืง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด นางจินตนา จันทร์ธีระวงค์ คุณหมอจากโรงพยาบาลนครพิงค์ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลช้างเผือก ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ และมอบเงินเบี้ยยังชีพตกเบิกปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้แก่ผู้พิการ (ฝั่งเจ็ดยอด)
       

 [ 20/03/2561 ]กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนช่างเคี่ยน 3)  [  167 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ลงพื้นที่พร้อมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่จากโรงเพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเจ็ดยอด และทีมงาน อสม.ตำบลช้างเผือก เยี่ยมชุมชนช่างเคี่ยน 3 พร้อมทั้งรับฟังประเด็นปัญหาที่ทางชุมชนต้องการให้เทศบาลฯให้ความช่วยเหลือ/แก้ไข และมอบไม้เท้าและของใช้ที่จำเป็น ให้แก่ผู้สูงอายุ
       

 [ 20/03/2561 ]กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนเจ็ดยอด 1)  [  141 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ลงพื้นที่พร้อมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่จากโรงเพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเจ็ดยอด และทีมงาน อสม.ตำบลช้างเผือก เยี่ยมชุมชนเจ็ดยอด 1 พร้อมทั้งรับฟังประเด็นปัญหาที่ทางชุมชนต้องการให้เทศบาลฯให้ความช่วยเหลือ/แก้ไข และมอบไม้เท้าและของใช้ที่จำเป็น ให้แก่ผู้สูงอายุ
       

 [ 20/03/2561 ]กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนข่วงสิงห์และชุมชนโชตนาทัตพร)  [  147 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ลงพื้นที่พร้อมกับกำนันตำบลช้างเผือก เจ้าหน้าที่จากโรงเพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเจ็ดยอด และทีมงาน อสม.ตำบลช้างเผือก เยี่ยมชุมชนข่วงสิงห์และชุมชนโชตนาทัตพร พร้อมทั้งรับฟังประเด็นปัญหาที่ทางชุมชนต้องการให้เทศบาลฯให้ความช่วยเหลือ/แก้ไข และมอบไม้เท้าและของใช้ที่จำเป็น ให้แก่ผู้สูงอายุ
       

 [ 20/03/2561 ]กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนช่างเคี่ยน 2)  [  160 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ลงพื้นที่พร้อมกับกำนันตำบลช้างเผือก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านช่างเคี่ยน เจ้าหน้าที่จากโรงเพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเจ็ดยอด และทีมงาน อสม.ตำบลช้างเผือก เยี่ยมชุมชนช่างเคี่ยน 2 พร้อมทั้งรับฟังประเด็นปัญหาที่ทางชุมชนต้องการให้เทศบาลฯให้ความช่วยเหลือ/แก้ไข และมอบไม้เท้าและของใช้ที่จำเป็น ให้แก่ผู้สูงอายุ
       

 [ 24/01/2561 ]กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้านฯ ชุมชนช่างเคี่ยน 4  [  163 ครั้ง ]
 
   เทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด และทีมงานอสม. ตำบลช้างเผือก ได้จัดทำกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้าน ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ โดยทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนด้านสุขภาพ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยการวัดความดัน และเจาะเลือด เพื่อตรวจคัดกรองหาระดับน้ำตาลในเลือด และคัดกรองสุขภาพจิต รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชน เพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารจัดการภายในเทศบาลตำบลช้างเผือก โดยการนำของท่านนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณชุมชนช่่างเคี่ยน 4
       

 [ 9/01/2561 ]โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้ทั่วไปแก่ประชาชนก้าวสู่AEC ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560  [  189 ครั้ง ]
 
   เทศบาลตำบลช้่างเผือกให้บริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปก้าวสู่ AEC ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก เพื่อรับรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรตำบลช้างเผือก คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด มาให้ความรู้เรื่องต่างๆ รวมทั้งมีการให้บริการจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด และทีมงานอสม. แจกปุ๋ยเร่ง ปุ๋ยอินทรีย์ แจกถุงดำ บริการตัดผม โดยโรงเรียนตัดผมชายทวีพัฒน์ บริการปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จากบริษัทเจริญมอเตอร์ ฯลฯ และยังมีบริการให้คำปรึกษา รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ พร้อมทั้งมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ อีกด้วย
       

 [ 2/02/2560 ]กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้านฯ ชุมชนช่างเคี่ยน 3  [  298 ครั้ง ]
 
   เทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด และทีมงานอสม. ตำบลช้างเผือก ได้จัดทำกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้าน ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ โดยทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนด้านสุขภาพ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยการวัดความดัน และเจาะเลือด เพื่อตรวจคัดกรองหาระดับน้ำตาลในเลือด และคัดกรองสุขภาพจิต รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชน เพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารจัดการภายในเทศบาลตำบลช้างเผือก โดยการนำของท่านนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณชุมชนช่่างเคี่ยน 3
       

 [ 2/02/2560 ]กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้านฯ ชุมชนช่างเคี่ยน 4  [  257 ครั้ง ]
 
   เทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด และทีมงานอสม. ตำบลช้างเผือก ได้จัดทำกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้าน ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ โดยทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนด้านสุขภาพ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยการวัดความดัน และเจาะเลือด เพื่อตรวจคัดกรองหาระดับน้ำตาลในเลือด และคัดกรองสุขภาพจิต รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชน เพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารจัดการภายในเทศบาลตำบลช้างเผือก โดยการนำของท่านนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณชุมชนช่่างเคี่ยน 4
       

 [ 2/02/2560 ] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้านฯ ชุมชนโชตนาทัตพร  [  203 ครั้ง ]
 
   เทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด และทีมงานอสม. ตำบลช้างเผือก ได้จัดทำกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้าน ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ โดยทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนด้านสุขภาพ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยการวัดความดัน และเจาะเลือด เพื่อตรวจคัดกรองหาระดับน้ำตาลในเลือด และคัดกรองสุขภาพจิต รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชน เพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารจัดการภายในเทศบาลตำบลช้างเผือก โดยการนำของท่านนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณชุมชนโชตนาทัตพร
       

 [ 7/11/2559 ]โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปพร้อมรับ AEC ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559  [  248 ครั้ง ]
 
   เทศบาลตำบลช้่างเผือกให้บริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปพร้อมรับ AEC ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรตำบลช้างเผือก คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ มทบ. 33 กำนันตำบลช้างเผือก ฯลฯ มาให้ความรู้เรื่องต่างๆ รวมทั้งมีการให้บริการจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด และทีมงานอสม. แจกปุ๋ยเร่ง ปุ๋ยอินทรีย์ แจกถุงดำ บริการตัดผม โดยโรงเรียนตัดผมชายทวีพัฒน์ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า จากโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ จากโรงพยาบาล Chiangmai Hospital และยังมีบริการให้คำปรึกษารวมถึงรับเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงานต่างๆ ฯลฯ
       

 [ 9/12/2558 ]เทศบาลตำบลช้่างเผือกให้บริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปพร้อมรับ AEC ประจำเดือ  [  716 ครั้ง ]
 
   นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมงานและมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปพร้อมรับ AEC ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณสุสานช่างเคี่ยน โดยมีการให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรตำบลช้างเผือก คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด มาให้ความรู้เรื่องต่างๆ รวมทั้งมีการให้บริการจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด และทีมงานอสม. แจกปุ๋ยเร่ง ปุ๋ยอินทรีย์ แจกถุงดำ บริการตัดผม โดยโรงเรียนตัดผมชายทวีพัฒน์ ห้องสมุดเคลื่อนที่ และยังมีบริการให้คำปรึกษารวมถึงรับเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงานต่างๆ ฯลฯ
       

 [ 30/11/2558 ]โึีครงการอบรมเทศบาลสัญจรเพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพแก่ชุมขน (ชุมชนช่างเคี่ยน 4) ณ ศูนย์ชูชีพชาวเขา  [  779 ครั้ง ]
 
   นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานโครงการอบรมเทศบาลสัญจรเพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพแก่ชุมชน ของชุมชนช่างเคี่ยน 4 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าว รวมถึงรับทราบสภาพปัญหาของชุมชนในพื้นที่ เพื่อจะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้ตรงกับความต้องการของคนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์ชูชีพชาวเขา
       

มีจำนวนทั้งหมด 32 รวมทั้งหมด : 3 หน้า : 1 [2] หน้าถัดไป>>
 

 
 
นายคเชน เจียกขจร
นายกเทศมนตรี
 
 
      
 
 
 
 
 
หมายเลข IP Address
54.227.21.188

ขณะนี้
:
8
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
27
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
37
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
696
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
9993
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
43005
ท่าน
เริ่ม 3 มีนาคม 2557

กลับข้างบน