Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean


  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 29/06/2561 ] กิจกรรมศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561  [  21 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นำโดยท่านรองบุญธรรม ศรีคำมูล ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีให้เป็นตัวแทน เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก โดยได้จัดไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เชียงใหม่
       

 [ 29/06/2561 ]โครงการปฏิบัติธรรมและศึกษาธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต และโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ประจำปี พ.ศ  [  11 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. น.ส. วารีญา แสนศรี ธมิกานนท์ รองปลัดเทศบาลตำบลช้างเผือก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมและศึกษาธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต และโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเจ็ดยอด โดยมีพระครูธีรสุตพจน์ ดร.(พระมหาสง่า ไชยวงค์) เจ้าอาวาสวัดผาลาดและหัวหน้าโครงการวิจัย เป็นผู้เทศนาธรรม ให้แก่ พนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดเจ็ดยอด ณ วัดผาลาด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
       

 [ 29/06/2561 ]26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด"  [  16 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้ง พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลช้างเผือก ฝ่ายปกครองตำบลช้างเผือก ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ
       

 [ 22/06/2561 ]นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ สตง. และกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชี้แจงเก  [  33 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ จาก สตง. และกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในชุมชน และได้ลงพื้นที่ตามจุดต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก
       

 [ 21/06/2561 ]โครงการให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่บุคลากรเทศบาลตำบลช้างเผือก เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561  [  26 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่บุคลากรเทศบาลตำบลช้างเผือก ในหัวข้อ แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปัญหา อุปสรรค โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย เกตะมะ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลช้างเผือก ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด
       

 [ 21/06/2561 ]นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้ไปเยี่ยมเยี่ยนผู้เข้ารับบริการที่ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบล  [  19 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้ไปเยี่ยมเยียนผู้เข้ารับบริการที่ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลช้างเผือก
     

 [ 21/06/2561 ]โครงการเฝ้าระวังด้านทันตกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561  [  16 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้มาทักทายนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้างเผือก ที่มาร่วมโครงการเฝ้าระวังด้านทันตกรรม โดย ทตพ.ญ. ธารทิพย์ บูรณุปกรณ์ ได้มีการสอนวิธีแปรงฟันอย่างถูกวิธี และเคลือบฟลูออไรด์ให้กับน้องๆ นักเรียน ณ คลินิกทันตกรรม เทศบาลตำบลช้างเผือก
       

 [ 21/06/2561 ]ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณตาสมหมาย ชาตรูประมัย ณ สุสานบ้านศรีสุด  [  14 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ได้ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณตาสมหมาย ชาตรูประมัย ณ สุสานบ้านศรีสุด
       

 [ 21/06/2561 ]กิจกรรมศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561  [  16 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก โดยได้จัดไปทัศนศึกษาที่คุ้มเสือ พระตำหนักดาราภิรมย์ และวัดป่าดาราภิรมย์
       

 [ 21/06/2561 ]นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาของชุมชนเ  [  15 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตา ชุมชนชนเจ็ดยอด ตามประเพณีล้านนา ที่สืบทอดกันมายาวนาน
    

 [ 21/06/2561 ]ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2  [  13 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางบุญยิ่ง ชัยชาญ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก โดยมีระเบียบวาระดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน 2561 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
       

 [ 21/06/2561 ]ท่านนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือกร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ สนามฟุตซอล ช่างเคี่ยน  [  19 ครั้ง ]
 
   วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมของผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลช้างเผือก โดยมีกิจกรรมดนตรีจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด ณ สนามฟุตซอล ช่างเคี่ยน
       

 [ 28/05/2561 ]โครงการชุมชนสัญจร ชุมชนช่างเคี่ยน 1 (หมู่บ้านรินทร์) วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 น.  [  34 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 น. เทศบาลตำบลช้างเผือก นำโดย นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ลงพื้นที่ ตามโครงการชุมชนสัญจร ชุมชนช่างเคี่ยน 1 (หมู่บ้านรินทร์) ณ บริเวณหน้ามาลิน พลาซ่า เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ของประชาชนในหมู่บ้านรินทร์
       

 [ 28/05/2561 ]ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อสมบติ เอี่ยมวัฒน์ ผู้สูงอายุชุมชนช่างเคี่ยน  [  28 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อสมบัติ เอี่ยมวัฒน์ ผู้สูงอายุชุมชนช่างเคี่ยน ณ สุสานช่างเคี่ยน
       

 [ 28/05/2561 ]นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้เข้าร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ ศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลช้างเผือก มีก  [  30 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุ ศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก โดยมีการฝึกอบรมอาชีพสาธิตการทำน้ำยาล้างจาน โดยวิทยากรจาก ธนาคาร ธกส ณ บริเวณวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
       

มีจำนวนทั้งหมด 436 รวมทั้งหมด : 30 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] หน้าถัดไป>>
 

 
 
นายคเชน เจียกขจร
นายกเทศมนตรี
 
 
      
 
 
 
 
 
หมายเลข IP Address
54.158.248.112

ขณะนี้
:
8
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
3
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
57
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
550
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
5812
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
38824
ท่าน
เริ่ม 3 มีนาคม 2557

กลับข้างบน