Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean


  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 2/04/2561 ]นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก มอบหน้ากากอนามัย ป้องกันฝุ่นละออง ให้แก่ผู้สูงอายุ และมอบ  [  41 ครั้ง ]
 
   นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก มอบหน้ากากอนามัย ป้องกันฝุ่นละออง ให้แก่ ผู้สูงอายุ ที่ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลช้างเผือก และมอบให้ฝ่ายปกครองตำบลช้างเผือก เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนภายในพื้นที่ต่อไป
       

 [ 28/03/2561 ]งานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561  [  43 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน "วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561" ภายใต้แนวคิด "มหกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ" โดยนายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลช้างเผือก เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสนามกีฬาลานตลาดนัด 89 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
       

 [ 28/03/2561 ]นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเทศบาลตำบลป่าแดด เปิดที่ทำการ สถาน  [  31 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.39 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นายสุบรรณ์ ฟองศรี ปลัดเทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเทศบาลตำบลป่าแดด เปิดที่ทำการ สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลป่าแดด โดยได้รับเกียรติจากนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดสถานธนานุบาลฯ
     

 [ 20/03/2561 ]พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2560 (ชั้นอนุบาล 3)  [  37 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2560 (ชั้นอนุบาล 3) และมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมดีเด่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลช้างเผือก
       

 [ 20/03/2561 ]ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้ืงที่ 1  [  36 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายบุญยืน อนนท์สมิง ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก โดยมีระเบียบวาระดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือกแทนตำแหน่งที่ว่าง ผู้ถูกเสนอชื่อ คือ นายอานนท์ ญานะ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ
       

 [ 15/03/2561 ]ท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ท่านศรัญญู มีทองคำ มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญห  [  41 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า (Kick off) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 "51 วันไม่เผา เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน" โดยมีนายศรัญยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ ณ ค่ายลูกเสือสุเทพ บ้านช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก
       

 [ 14/03/2561 ]โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ อำเภอเมืองเชียงใหม่  [  26 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมเป็นกำลังใจในการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยเทศบาลช้างเผือก ได้ส่งทีมผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลช้างเผือกเข้าร่วมกิจกรรม ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา
       

 [ 14/03/2561 ]ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณบุญช่วย ช่างเหล็ก ณ สุสานบ้านข่วงสิงห์  [  24 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ได้ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณบุญช่วย ช่างเหล็ก ณ สุสานบ้านข่วงสิงห์
       

 [ 14/03/2561 ]พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดเจ็ดยอด  [  25 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน ปลัดเทศบาลตำบลช้างเผือก พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันขบวนพาเรด กองเชียร์ กีฬาและกรีฑา ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดเจ็ดยอด
       

 [ 14/03/2561 ]นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ เท  [  27 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมของผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลช้างเผือก โดยมีวิทยากร จากสำนักงานพัฒนาชุมชนเชียงใหม่ วิทยาลัยพละศึกษาเชียงใหม่ และ รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด มาร่วมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ณ สนามฟุตซอล ช่างเคี่ยน
       

 [ 22/02/2561 ]ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำ  [  42 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายบุญยืน อนนท์สมิง ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก โดยมีระเบียบวาระดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ และระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ (ไม่มี)
       

 [ 22/02/2561 ]นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้ร่วมกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงกา  [  47 ครั้ง ]
 
   นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้เข้าร่วมกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2561
      

 [ 22/02/2561 ]ท่านวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธิเปิ  [  32 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. ท่านวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธิเปิดงาน NO -CORRUPTION "มั่นใจได้ ไม่อายใคร เพราะไม่โกง" ตามโครงการประกวดคำขวัญ (MOTTO) และประกวดการแสดงเพื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่อง การเป็นเครือข่ายป้องกันทุจริตในสถานศึกษา โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้ง 7 หน่วยงาน ร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ และยังมีการประกวดแข่งขัน "เต้นประกอบเพลงโตไปไม่โกงระดับอนุบาล" ประกวดแข่งขัน "เต้นประกอบเพลงรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นของสำนักงาน ป.ป.ช." และมีพิธีมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ที่ชนะการประกวดคำขวัญ (MOTTO) และประกวดวาดภาพระบายสี เพื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก
       

 [ 22/02/2561 ]เทศบาลตำบลช้างเผือก นำโดย นายคเชน เจียกขจร ได้ร่วมกับฝ่ายปกครอง ออกตรวจแนะนำสถานประกอบการ ที่อยู่ภาย  [  51 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลช้างเผือก ได้นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในห้างเมญ่า ร้าน OMG และร้าน Lism เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.ด้านต่างๆ รวมทั้งการควบคุมเสียง
       

 [ 22/02/2561 ]นายคเชน เจียกขจร ได้ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฝึกทักษะการใช้อาวุธปืน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการรักษาควา  [  30 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 นายศรัญยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทักษะการใช้อาวุธปืน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่อยู่ภายในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีนายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมเป็นวิทยากรในการแนะนำการใช้อาวุธปืนเบื้องต้น และการทดสอบยิงปืน ณ สนามยิงปืนเทศบาลนครเชียงใหม่
       

มีจำนวนทั้งหมด 409 รวมทั้งหมด : 28 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] หน้าถัดไป>>
 

 
 
นายคเชน เจียกขจร
นายกเทศมนตรี
 
 
      
 
 
 
 
 
หมายเลข IP Address
54.80.8.44

ขณะนี้
:
15
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
33
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
24
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
437
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
3403
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
36415
ท่าน
เริ่ม 3 มีนาคม 2557

กลับข้างบน