Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean


  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 5/09/2561 ]ประชุมประชาคมระดับตำบล ของหมู่ที่ 1, 2, 3 และ 5 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องสี่ปี (พ.ศ. 2561-2  [  22 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้เป็นประธานในการประชุมประชาคมระดับตำบล ของหมู่ที่ 1, 2, 3 และ 5 ณ ลานอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ให้ อปท.ที่จะดำเนินการจัดทำ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ผ่านกระบวนการ ประชาคมท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
       

 [ 5/09/2561 ]นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบรถเข็นให้แก่ผู้ป่วยชุมชนช่างเคี่ยน 4  [  19 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นาอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมทั้งนายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นางจินตนา จันทร์ธีระวงค์ ผอ.รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด นางศุกฤดี ดวงตุ้ย กำนันตำบลช้างเผือก สาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่ ปลัดเทศบาลตำบลลช้างเผือก และ อสม.ตำบลช้างเผือก ได้มอบรถเข็นให้แก่ผู้ป่วยชุมชนช่างเคี่ยน 4
    

 [ 5/09/2561 ]นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์และซักซ้อมแผนป้องกันโรคไ  [  24 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์และซักซ้อมแผนป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล (One health) โดยมีการเดินรณรงค์จากเจ็ดยอดพลาซ่า ถึง เทศบาลตำบลช้างเผือก และมอบวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก (ทรายอะเบท,สเปรย์ฉีดยุง,โลชั่นทากันยุง) ให้แก่ ประธานอสม. แต่ละชุมชน ทั้ง 10 ชุมชน รวมทั้ง สถานศึกษาภายในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลช้างเผือก และร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาลำห้วยสาขาคลองแม่ข่า บริเวณหน้าวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
       

 [ 5/09/2561 ]ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ของหมู่ที่ 2, 3 และ 5 (ชุมชนเจ็ดยอด 1-3 ชุมชนข่วงสิงห์ ชุมชนโชตนาทั  [  18 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้เป็นประธานในการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ของหมู่ที่ 2, 3 และ 5 (ชุมชนเจ็ดยอด 1-3 ชุมชนข่วงสิงห์ ชุมชนโชตนาทัตพร และชุมชนสนสวยสามัคคี) ณ ลานอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ให้ อปท.ที่จะดำเนินการจัดทำ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ผ่านกระบวนการ ประชาคมท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
       

 [ 5/09/2561 ]ร่วมโครงการปลูกต้นไม้และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ขุดลอกคูคลอง เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉ  [  19 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมกับจิตอาสา และสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตตำบลช้างเผือ ร่วมโครงการปลูกต้นไม้และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ขุดลอกคูคลอง เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ชุมชนข่วงสิงห์
       

 [ 5/09/2561 ]นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ?แนวทางการบริหารจัดการน้ำเสีย และการแก  [  11 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ?แนวทางการบริหารจัดการน้ำเสีย และการแก้ไขปัญหาสภาวะน้ำเสียในคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน? ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ. เชียงใหม่ โดยมี องค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ และ อปท. ในพื้นที่ รวมทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 100 คน เพื่อศึกษาหาแนวทางการพัฒนา และแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองแม่ข่า ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นการระดมความคิดเห็น ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ด้านการจัดการน้ำเสียจากทุกภาคส่วน
       

 [ 5/09/2561 ]ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ของหมู่ที่ 1 ชุมชนช่างเคี่ยน 1-4 ณ ศาลาผู้สูงอายุสุสานช่างเคี่ยน  [  10 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้เป็นประธานในการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ของหมู่ที่ 1 (ชุมชนช่างเคี่ยน 1-4) ณ ศาลาผู้สูงอายุสุสานช่างเคี่ยน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ให้ อปท.ที่จะดำเนินการจัดทำ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ผ่านกระบวนการ ประชาคมท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
       

 [ 5/09/2561 ]โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน และโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561  [  9 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน และโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อาทิ นายศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์การค้าแมญ่าไลฟ์สไตล์ซ็อปปิ้งเซ็นเตอร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปครอง ผู้นำชุมชน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
       

 [ 5/09/2561 ]ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2  [  9 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางบุญยิ่ง ชัยชาญ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก เพื่อขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวาระ 2 และวาระ 3 โดยเห็นชอบอยู่ 9 ท่าน
      

 [ 5/09/2561 ]โครงการเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนในการจัดทำ/ทบทวน แผนชุมชน ประจำปี 2561  [  9 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในการเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนในการจัดทำ/ทบทวน แผนชุมชน ประจำปี 2561 และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
     

 [ 4/09/2561 ]โครงการปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ขุดลอกคูคลอง  [  13 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.อมรชัย ปัญญา ผกก.สภ.ช้างเผือก และนายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.ช้างเผือก, เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลช้างเผือก, ประชาชน และนักเรียนจากโรงเรียนวัดข่วงสิงห์ ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ฌาปนสถานบ้านข่วงสิงห์
       

 [ 4/09/2561 ]ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1  [  10 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางบุญยิ่ง ชัยชาญ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก เพื่อขอเสนอญัตติมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช้างเผือก และขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีระยะเวลาแปรญัตติ 5 วัน
       

 [ 4/09/2561 ]พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายประสงค์ ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก  [  11 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 13.45 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายประสงค์ ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ณ ฌาปนสถานบ้านเจ็ดยอด
       

 [ 16/08/2561 ]พิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนาง  [  36 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 18.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 12 สิงหาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง เทศบาลตำบลช้างเผือก กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อสม และประชาชน เข้าร่วมในพิธีฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก
       

 [ 16/08/2561 ]นายคเชน เจีขกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของผู้สูงอายุตำบลช้างเผือก  [  31 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ นางจินตนา จันทร์ธีระวงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของผู้สูงอายุตำบลช้างเผือก ณ สนามฟุตซอลช่างเคี่ยน
       

มีจำนวนทั้งหมด 469 รวมทั้งหมด : 32 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] หน้าถัดไป>>
 

 
 
นายคเชน เจียกขจร
นายกเทศมนตรี
 
 
      
 
 
 
 
 
หมายเลข IP Address
54.92.190.11

ขณะนี้
:
14
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
44
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
9
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
692
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
7915
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
40927
ท่าน
เริ่ม 3 มีนาคม 2557

กลับข้างบน