Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean


  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ค้นหา  

 
 
 

 


   เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้เป็นประธานในการประชุมประชาคมระดับตำบล ของหมู่ที่ 1, 2, 3 และ 5 ณ ลานอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ให้ อปท.ที่จะดำเนินการจัดทำ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ผ่านกระบวนการ ประชาคมท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน....

  
  
  
  

คลิกดูรายละเอียด


เข้าชมจำนวน   22 ครั้ง

[ 5/09/2561 ]นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบรถเข็นให้แก่ผู้ป่วยชุมชนช่างเคี่ยน 4
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นาอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมทั้งนายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นางจินตนา จันทร์ธีระวงค์ ผอ.รพ.สต.บ้าน....
    

เข้าชมจำนวน   19 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 5/09/2561 ]นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์และซักซ้อมแผนป้องกันโรคไ
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์และซักซ้อมแผนป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล (One health) โดย....
       

เข้าชมจำนวน   24 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 5/09/2561 ]ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ของหมู่ที่ 2, 3 และ 5 (ชุมชนเจ็ดยอด 1-3 ชุมชนข่วงสิงห์ ชุมชนโชตนาทั
เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้เป็นประธานในการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ของหมู่ที่ 2, 3 และ 5 (ชุมชนเจ็ดยอด 1-3 ชุมชนข่วงสิงห์ ชุมชนโชตนาทัตพร และชุมชนสนส....
       

เข้าชมจำนวน   18 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 5/09/2561 ]ร่วมโครงการปลูกต้นไม้และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ขุดลอกคูคลอง เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉ
เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมกับจิตอาสา และสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตตำบลช้างเผือ ร่วมโครงการปลูกต้นไม้และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ขุดลอกคู....
       

เข้าชมจำนวน   19 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

   
 

 
 
.
2 [20/03/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนช่างเคี่ยน 3) [ 107 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ลงพื้นที่พร้อมกับผู้ช่ว....
      
เข้าชมจำนวน  107 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [20/03/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนเจ็ดยอด 1) [ 105 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ลงพื้นที่พร้อมกับผ้....
      
เข้าชมจำนวน  105 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [20/03/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนข่วงสิงห์และชุมชนโชตนาทัตพร) [ 104 ครั้ง]
เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ....
      
เข้าชมจำนวน  104 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [20/03/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชุมชนช่างเคี่ยน 2) [ 111 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เ....
      
เข้าชมจำนวน  111 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [24/01/2561] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้านฯ ชุมชนช่างเคี่ยน 4 [ 121 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด และทีมงานอสม. ตำบลช้างเผือก ได้จัดทำกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบ....
      
เข้าชมจำนวน  121 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [9/01/2561] โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้ทั่วไปแก่ประชาชนก้าวสู่AEC ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 134 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้่างเผือกให้บริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปก้าวสู่ AEC ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณอาคารอเนกประ....
      
เข้าชมจำนวน  134 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [2/02/2560] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้านฯ ชุมชนช่างเคี่ยน 3 [ 241 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด และทีมงานอสม. ตำบลช้างเผือก ได้จัดทำกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบ....
      
เข้าชมจำนวน  241 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [2/02/2560] กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้านฯ ชุมชนช่างเคี่ยน 4 [ 209 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด และทีมงานอสม. ตำบลช้างเผือก ได้จัดทำกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านในเขตเทศบาลตำบ....
      
เข้าชมจำนวน  209 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
 
   


 

 
  
 
นายคเชน เจียกขจร
นายกเทศมนตรี
 
 
      
 
 
 
 
 
หมายเลข IP Address
54.92.190.11

ขณะนี้
:
19
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
44
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
9
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
692
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
7915
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
40927
ท่าน
เริ่ม 3 มีนาคม 2557

กลับข้างบน